Consulteu el TAULELL D’ANUNCIS: Clicant AQUÍ !

_________________________________________________________

ANUNCIS ANTERIORS:

SUBVENCIONS ECONÒMIQUES MITJANÇANT LA TARGETA MONEDER PER ALIMENTS FRESCOS

DOCUMENTACIÓ
ANUNCI

ANUNCI SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LÍMITS ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS ENTRE MONTFERRI I RODONYÀ

DOCUMENTACIÓ
ANUNCI

RESOLUCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

DOCUMENTACIÓ:
RESOLUCIÓ

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ CONSERGE AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT A MONTFERRI (2019)

DOCUMENTACIÓ:
ACTA DEL TRIBUNAL

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DATA DE LA PROVA

PLA PARCIAL SUD-3 “LA PLANETA” DE MONTFERRI (2019)

DOCUMENTACIÓ:
ANUNCI BOPT
PLA PARCIAL
INFORME AMBIENTAL

BASES I CONCURS FOTOGRÀFIC DE MONTFERRI (2019)

DOCUMENTACIÓ:
BASES

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PLAÇA ARQUITECTE (2019)

DOCUMENTACIÓ:
RESULTATS DEFINITIUS

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PLAÇA ARQUITECTE (2019)

DOCUMENTACIÓ:
LISTA D’APROVATS PROVA PRÀCTICA + CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PLAÇA ARQUITECTE (2019)

DOCUMENTACIÓ:
LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE L’AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE NULLES I MONTFERRI (2017)

DOCUMENTACIÓ:
RECTIFICACIO LLISTA ANTERIOR
LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL CASAL CULTURAL UBICAT AL CARRER MAJOR, 9 (2017) 2

DOCUMENTACIÓ:
PLECDECLAUSULES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL LOCAL COMERCIAL UBICAT AL CARRER MAJOR, 35 (2017)

DOCUMENTACIÓ:
ANUNCI
PLECDECLAUSULES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE MONTFERRI (2017)

DOCUMENTACIÓ:
ANUNCI
PLECDECLAUSULES

APROVACIÓ BASES PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL LOCAL SOCIAL POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI

DOCUMENTACIÓ:
PLECDECLAUSULES

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER SELECCIONAR UN PEÓ DE MANTENIMENT EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL I PER PODER COBRIR FUTURS I EVENTUALS NECESSITATS DE PERSONAL D’AQUESTA CATEGORIA PROFESSIONAL PER A L’AJUNTAMENT APROVADES PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA N. 91/2016, DE 7 DE JULIOL DE 2016

DOCUMENTACIÓ:
RESOLUCIÓADMESOS
BASES

MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRI: SÒL URBANITZABLE DELIMITAT I AJUST DELS LÍMITS DEL SUD-3 “LA PLANETA”

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MONTFERRI
ARQUITECTES: PAU JANSÀ / LLORENÇ VICTOR ROFES
ANY 2015

DOCUMENTACIÓ:

Arxiu1
Arxiu2
Arxiu3
Arxiu4
Arxiu5
Arxiu6
Arxiu7
Arxiu8
Arxiu9

MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D¡ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRI: SUPRESSIÓ PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA 1 “ALZINETA”

DOCUMENTACIÓ:

memoria

13 – Pla Parcial l’Alzineta. cerca Expedient. 6.2.1
14 – Pla Parcial l’Alzineta. Situació. 6.2.2
15 – Pla Parcial l’Alzineta. Topogràfic i catastral. 6.2.3
16 – Pla Parcial l’Alzineta. Parcel.lari. 6.2.4
17 – Pla Parcial l’Alzineta. Planol de superficies. 6.2.5
17A – Pla Parcial l’Alzineta. Zonificació. 6.2.5
18 – Pla Parcial l’Alzineta. Pavimentació. 6.2.6
19 – Pla Parcial l’Alzineta. Instal.lació d’aigua (esquema). 6.2.7
20 – Pla Parcial l’Alzineta. Enllumenat públic. 6.2.8
21 – Pla Parcial l’Alzineta. Instal.lació de clavegueram. 6.2.9
22 – Pla Parcial l’Alzineta. Instal.lació d’electricitat (esquema). 6.2.10

02 – Plànol I01 Situació. Plànols 05.1
03 – Plànol I02 Ortofoto. Plànols 05.2
04 – Plànol I03 Planejament vigent. Plànols05.3
05 – Plànol O04 Ordenació modificat. Plànols 05.4

23 – Justificació de l’actuació Enllumenat Urbanització l’Alzineta.                Annexos 6.4.1
24 – Justificació de l’actuació Abastament d’aigua potable Urbanització l’Alzineta. Annexos 6.4.2
25 – Justificació de l’actuació EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) Urbanització l’Alzineta. Annexos 6.4.3
26 – Justificació de l’Actuació Clavegueram Urbanització l’Alzineta. Annexos 6.4.4

APROVACIÓ INICIAL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

DOCUMENTACIÓ:
POUM

“BOTIGUETA”: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER L’ÚS PRIVATIU DE L’ESPAI DE DOMINI PÚBLIC QUE ES DURÀ A TERME MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

DOCUMENTACIÓ:
1505_plec_clausules_botiga
anunci_bopt
anunci

CASAL CULTURAL: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE L’ARRENDAMENT DEL BAR SITUAT EN EQUIPAMENT MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓ:
plec_arrendament_bar_al_casal_cultural_-_aj_montferri0