Aquesta targeta pretén facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. I n’hi ha de tres tipus:

 1. Targeta per al conductor/a
 2. Targeta per al no-conductor/a
 3. Targeta per al transport col·lectiu 

On es tramita?
Es tramita de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres situada al Passeig del Taulat, 266-270 de Barcelona amb telèfon núm. 938822591 i adreça de correu electrònic: accessibilitat.tsf@gencat.cat.

Qui ho pot demanar?

 1. Targeta per al conductor/a: Qualsevol persona major de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que superi el barem de mobilitat i tingui el permís de conduir.
 2. Targeta per al no-conductor/a:
  1. Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
  2. Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l’informe mèdic emès pel Centre d’Atenció a Discapacitats.
  3. Persones majors de 3 anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d’Atenció als Discapacitats. 
 3. Targeta per al transport col·lectiu: Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat. 

Quina documentació cal aportar?

 1. Targeta per al conductor/a:
  1. Sol·licitud: SOL·LICITUDTARGETA
  2. Dues fotografies carnet de la persona titular de la targeta.
  3. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de dispacacitat emès per la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 2. Targeta per al no-conductor/a:
  1. Sol·licitud: SOL·LICITUDTARGETA
  2. Dues fotografies carnet de la persona titular.
  3. Fotocòpia compulsada, o bé original i còpia, de la documentació que acrediti la representació legal de la persona titular, en cas que aquesta sigui menor d’edat o estigui incapacitada i la persona representada no sigui el pare o la mare.
  4. Fotocòpia compulsada, o bé original i còpia, del certificat de discapacitat emès per la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitat o que compleix altres criteris que donen dret a gaudir de la targeta o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 3. Targeta de transport col·lectiu:
  1. Sol·licitud: SOL·LICITUDTARGETA
  2. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.
  3. Fotocòpia compulsada, original i còpia, de la fitxa tècnica del vehicle.

Normativa de referència: 

 1. Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 2. Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduida.
 3. Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
 4. Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998 i 2008/205/CE de 3 de març de 2008. 

Obligacions:

 1.  Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què es circula.
 2. Usar la targeta de manera personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyades de la persona titular.
 3. Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la o manipular-la).
 4. Comunicar a l’ajuntament el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure en un altre municipi.
 5. Lliurar la targeta a l’ens que l’ha emès en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
 6. Comunicar a l’ajuntament la pèrdua o robatori de la targeta i sol·licitar-ne un duplicat. Cal adjuntar, en aquest cas, una còpia de la denúncia feta als cossos de segueretat.
 7. Sol·licitar només una targeta d’una única modalitat.

Beneficis:

 1. Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.
 2.  Aturar el vehicle, pel temps imprescindicle, a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehciles o vianants.
 3. Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir comprovant, em els estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega. 
 4. Utilitzar la targeta en tots els municipis de Catalunya, la resta de l’Estat i els altres estats membres de la Unió Europea.

Fets Sancionables:

 1. Es considerarà ús fraudulent (art. 52 Llei 13/2014):
  1. El fet d’emprar la targeta d’aparcament en absència de la persona titular.
  2. Emprar-la amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original.
  3. Reproduir o compercialitzar la targeta
 2. L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és una infracció lleu, sancionable des de 301,00€ fins als 6.000,00€ (art. 67 i 68 Llei 13/2014).
 3. Cometre tres infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos (art. 70.1 Llei 13/2014).
 4. Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d’un document públic (art. 392 del Codi Penal).

Darrera actualització – 09/03/2017