dip

ANY 2019

 1. Pla d’Acció Municipal (PAM) del Servei d’Assistència Municipal:
  1. Beneficiari: Ajuntament de Montferri
   Municipi: Montferri
   Concepte: Pou d’abastament d’aigua potable a l’Alzineta
   Pressupost d’actuació: 194.694,89.-euros
   Pressupost elegible: 160.904,87.-euros
   % Concedit: 4,74%
   Import concedit: 7.630,50.-euros
   Imports no subvencionables: IVA deduible
  2. Beneficiari: Ajuntament de Montferri
   Municipi: Montferri
   Concepte: Despeses Corrents
   Pressupost Elegible: 22.891,50.-euros
   % Concedit: 100,00%
   Import concedit: 22.891,50.-euros

ANY 2018
L’Ajuntament de Montferri ha rebut del Pla d’Acció Municipal 2018 l’import de 74.250,00 € dels quals 17.202,23 € per despeses corrents i la resta pel programa d’inversions segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona. 

Programa d’inversions:
CONSTRUCCIÓ D’UNA PRIMERA FASE D’UNA ZONA LÚDICA MUNICIPAL – 57.047,77 €

ANY 2017
L’Ajuntament de Montferri ha rebut del Pla d’Acció Municipal 2017 l’import de 73.482,66 € per despeses corrents segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 15 de desembre de 2017. 

Programa d’inversions:
COMPRA SOLAR DE L’HORA DE LA RECTORIA – 9.501,15 €
OBRES REPARACIÓ DEL VAS DE LA PISCINA MUNICIPAL – 11-220,41€
OBRES DE REHABILTACIÓ FAÇANA DE L’AJUNTAMENT – 13.635,78€

ANY 2016
L’Ajuntament de Montferri ha rebut del Pla d’Acció Municipal 2013-2016 l’import de 42.134,69 € segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 27 de maig de 2016. 

ANY 2015
L’Ajuntament de Montferri ha rebut del Pla d’Acció Municipal 2013-2016 l’import de 42.134,69 € segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 29 de maig de 2015. 

ANY 2014
L’Ajuntament de Montferri ha rebut del pla d’Acció Municipal 2013-2016 l’import de 42.134,69 € corresponents a l’anualitat 2014 per despeses corrents segons acord de la Junta de Govern del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 25 de setembre de 2014. 

ANY 2013
L’Ajuntament de Montferri ha rebut del Pla d’Acció Municipal 2013-2016 l’import de 42.134,69 € corresponents a l’anualitat 2013 per despeses corrents segons acord de Ple de la Diputació de Tarragona del dia 27 de setembre de 2013. 

ANY 2012
L’Ajuntament de Montferri ha rebut del Pla d’Acció Municipal 2012 l’import de 44.328,01 € per despeses corrents segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 28 de setembre de 2012.