Us adjuntem el text íntegre de les ordenances fiscals de Montferri:

 1. Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: TEXTORDENANÇA
 2. Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: TEXTORDENANÇA
 3. Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES: TEXTORDENANÇA
 4. Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de la TAXA DE CLAVEGUERAM: TEXTORDENANÇA
 5. Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES: TEXTORDENANÇA
 6. Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS: TEXTORDENANÇA
 7. Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: TEXTORDENANÇA
 8. Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: TEXTORDENANÇA
 9. Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA: TEXTORDENANÇA 
  1. Annex pel SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MUNICIPAL PER A ÚS AGRÍCOLA: TEXORDENANÇA
 10. Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de l’IMPOST SOBRE ACTIVIATS ECONÒMIQUES: TEXTORDENANÇA
 11. Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de l’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA: TEXTORDENANÇA
 12. Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de les TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL: TEXTORDENANÇA
 13. Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS: TEXTORDENANÇA
 14. Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA: TEXTORDENANÇA
 15. Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la TAXA REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS: TEXTORDENANÇA
 16. Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la TAXA PER VISITES I UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS: TEXTORDENANÇA Modificació art. 3: MODIFICACIÓ
 17. Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: TEXTORDENANÇA Modificació art. 5 i 6: MODIFICACIÓ 
 18. Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER: TEXTORDENANÇA

Darrera Actualització – Octubre 2020