Sol·licitud que es fa a l’Ajuntament per a l’execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 1. Obres que no requereixen projecte visat
  1. Construcció de piscines d’ús comunitari
  2. Moviment de terres en sòl no urbanitzable
  3. Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
 2. Obres que requereixen projecte visat
  1. Obra nova
  2. Instal·lació de pèrgoles, porxos, cases prefabricades, estacions transformadores i similars
  3. Ampliació de superfície i/o volum
  4. Obres de reforma que comportin canvi d’ús a habitatge
  5. Obres de reforma que comportin variació del nombre d’entitats
  6. Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d’entitats i elements de l’immoble
  7. Instal·lació d’ascensors i aparells elevadors
  8. Intervenció en els àmbits protegits d’edificis del Catàleg d’Edificis Historico-Artístics

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament, pel què caldrà presentar la següent sol·lcitud: SOL.LICITUDLLICENCIAOBRAMAJOR

Qui ho pot demanar?
Qualsevol particular o empresa constructora. 

Quin cost té?
S’ha de pagar una taxa que equival a un 1,3% del cost d’execució de les obres. Més un impost sobre construccions, instal·lacions i obres que equival a un 3,2% del cost d’execució de les obres. El mínim serà de 25,00€. Tal com es preveu a les ordences fiscals núm. 3 i 7.

Quina documentació cal aportar?

 1. Projecte tècnic visat que inclogui: avaluació dels residus de la construcció: indicant abocador; aixecament topogràfic, si es tracta d’una edificació aïllada (en projecte bàsic); amidaments; plec de condicions i certificat d’eficiència energètica (en projecte executiu) i justificació del compliment de la normativa (original).  
 2. Full d’assumpció de la direcció facultativa, és a dir, d’arquitecte o d’enginyer, d’arquitecte tècnic o d’aparellador (original).
 3. Certificat de solidesa, per a les legalitzacions (original). 
 4. Nomenament de contractista o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l’inici de les obres (original).
 5. Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge (original).
 6. Estudi de seguretat i salut, en el projecte executiu (original).
 7. Programa de control de qualitat, en el projecte executiu (original).
 8. Projecte d’energia solar tèrmica (original).
 9. Projecte tècnic de telecomunicacions (original).
 10. Estudi geotècnic (original).

A més, el projecte haurà de contemplar la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situades dins de la zona d’afluència de la finca.

Per a realitzar qualsevol gestió serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Termini de resolució:
2 mesos. Finalitzat el termini de resolució, l’efecte del silenci administratiu serà NEGATIU quan afecta el domini o servei públic; es tracta d’una obra nova que incompleix la normativa i el planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d’altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de la tala de masses arbòries o similars que puguin afectar al paisatge i POSITIU en la resta de supòsits. 

Observacions:
Transcorregut els terminis marcats per la llicència es produirà la caducitat. No obstant, el titular de la llicència podrà sol·licitar, abans que es produeixi la caducitat, una prorroga. A més, abans que finalitzi el termini fixat per l’acabament de les obres s’ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si fós necessari. Pel què fa a l’obra nova cal tramitar en el mes següent a l’acabament de les obres la llicència de primera ocupació.
Finalment, la concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, la connexió al clavegueram o xarxa d’aigua municipal, la instal·lació de bastida, la grua o tanca provisional d’obres, etc. Per la qual cosa caldrà obtenir en cada cas la pertinent autorització.

Darrera actualització – 07/03/2017