Comunicació que es fa a l’Ajuntament quan es vol realitzar qualsevol obra de les que es detalla a continuació, sempre que es faci en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d’una activitat o en un solar inedificat.

 1. Obres d’escassa entitat i dificultat que no requereixin direcció facultativa ni projecte:
  1. Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin distribució, estructures ni façanes.
  2. Obres a l’interior de locals existents i interior de vestíbuls.
  3. Actuacions parcials a façanes i celoberts.
  4. Reparació parcial de cobertes.
  5. Enderrocs parcials.
  6. Actuacions a jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat ni moviment de terres.
 2. Obres que abans de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa estaven subjectes a llicència prèvia: 
  1. Col·locació de tendats en façanes d’habitatge.
  2. Tancament de parcel·les.
  3. Col·locació d’aparells d’aire condicionat.
  4. Desbrossada i neteja de solars.
  5. Arranjament de celoberts i terrats.
  6. Col·locació d’anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries.
  7. Instal·lació d’elements tècnics (captadors solars, antenes, etc.) no contemplats en altres tipus de llicència.

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament, pel què caldrà presentar la següent sol·lcitud: SOL·LCITUDCOMUNICACIÓPRÈVIAOBRES

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona o empresa que hagi de fer petites obres que afectin a finques o solars inedificats.

Quin cost té?
S’ha de pagar una taxa que equival a un 1,3% del cost d’execució de les obres. Més un impost sobre construccions, instal·lacions i obres que equival a un 3,2% del cost d’execució de les obres. El mínim serà de 25,00€. Tal com es preveu a les ordences fiscals núm. 3 i 7.

Quina documentació cal aportar?
En les obres de col·locació de tendals, aparells d’aire condicionat, tancament, neteja de solars i similars:

 1. Fotografia o fotografies que il·lustrin allò que es vol executar (còpia).
 2. Fotomuntatge, alçat o croquis (còpia).
 3. Memòria tècnica o descripció de les obres (còpia).
 4. Plànol d’emplaçament i croquis de les obres, si escau (còpia).

En les obres d’arranjament de cobertes, instal·lació de captadors solars, cartelleres publicitàries i similars:

 1. Declaració del tècnic competent (original).
 2. Memòria del projecte: descriptiva i constructiva (original).
 3. Plànol d’emplaçament, de distribució i d’instal·lació (original).
 4. Justificació del compliment de la normativa urbanística, CTE i accessibilitat de Catalunya (original).
 5. Avaluació del volum de residus segons el Decret 89/2010 (original).

Per a realitzar qualsevol gestió serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Termini de resolució:
Si en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la comunicació prèvia d’obres, l’Ajuntament  no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Observacions:
Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en l’art. 22 de la Llei de Simplificació Administrativa i sempre s’ha de tramitar amb caràcter previ a la seva execució. Les obres no es podran iniciar fins que s’efectuï el pagament de la taxa i el justificant de pagament de la liquidació serà el document que acreditarà, davant d’una inspecció, l’obtenció d’autorització municipal per fer les obres. Finalment, es recorda la obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat i que qualsevol ocupació de la via o tall de circulació s’haurà de comunicar a l’Ajuntament. 

Darrera actualització – 07/03/2017