Tràmit que es realitza quan es vol modificar el domicili al permís de circulació d’un vehicle a fi que hi aparegui l’adreça on resideix, actualment, el seu titular. És molt important que al permís de circulació d’un vehicle hi aparegui l’adreça correcta ja que aquest tràmit es troba estretament lligat a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel fet que aquest impost s’abona al municipi que consta a l’adreça del permís de circulació del vehicle.  

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de BASE Gestió d’Ingressos Locals de Valls (Plaça Sant Jordi, 2) o bé a la Direcció General de Trànsit de Tarragona (Plaça Imperial Tárraco, 4). 

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona major d’edat que sigui titular d’un vehicle o un representant d’aquest quan disposi de la corresponent autorització.  

Quin cost té?
Cal consultar el cost d’aquest tràmit a https://sede.dgt.gob.es/es/. 

Quina documentació cal aportar?

  1. Per a justificar el canvi de domicili caldrà aportar DNI on consti l’adreça correcta o bé certificat d’empadronament o bé targeta censal etc. En el cas en què el canvi es produeixi en un mateix municipi serà suficient amb l’aportació d’un rebut de la llum, de l’aigua etc. (fotocòpia).
    En el cas en què el canvi de domicili es produeixi de les illes Balear, Canàries, Ceuta o Melilla caldrà, a més, aportar un document que acrediti que el vehicle ha estat despatxat a l’aduana. Si no s’aporta aquest document el canvi de nom serà comunicat al departament d’aduanes.
  2. Per a justificar la titularitat del vehicle caldrà aportar permís de circulació i targeta de la inspecció tècnica del vehicle (ITV) amb el corresponent reconceixement en vigor.

Per a realitzar aquest tràmit serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Observacions:
Cal tenir en compte que a partir del 21 de setembre de 2010 els permisos de circulació dels vehicles ja no porten impreses les dades del domicili del titular del vehicle per això des de l’1 de gener de 2011 el canvi de domicili no generarà l’expedició d’un nou permís de circulació del vehicle.

Darrera actualització – 13/03/2017