Tràmit que es realitza quan es vol sol·licitar una bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 2 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm. 2 i que són els següents:

  1. Bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que causen una menor incidència en el medi ambient com és el cas dels vehicles amb motor elèctric o que consumeixen combustibles GLS, flexifuel, GNL o GNC, o amb tecnologia del tipus híbrid.
  2. Bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles catalogats com a històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació. 

On es tramita?
Ha de tramitar-se de forma presencial a les oficines de BASE Gestió d’Ingressos Locals de Valls (Plaça Sant Jordi, 2).  

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona major d’edat que sigui titular d’un vehicle o un representant d’aquest quan disposi de la corresponent autorització.  

Quin cost té?
El tràmit és gratuït.  

Quina documentació cal aportar?

  1. Permís de circulació del vehicle objecte de bonificació (original). 
  2. Targeta d’Inspecció Tècnica del vehicle (ITV) amb el corresponent reconeixement en vigor (original).
  3. Qualsevol altre mitjà de prova que acrediti el dret a gaudir d’alguna d’aquestes bonificacions de l’impost.

Per a realitzar aquest tràmit serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Darrera actualització – 14/03/2017