Inscripció al registre del Padró Municipal d’Habitants per tal de fer constar l’alta, la baixa o el canvi de domicili d’una persona al municipi.

Alta:
L’alta es pot produïr per naixement, quan el Registre Civil o la familia comuniquin aquest fet a l’ajuntament, o bé, quan una persona trasllada la seva residència a Montferri provinent d’un altre municipi o de l’estranger.

Baixa:
La baixa es pot produïr per defunció, quan el Registre Civil o la familia comuniquen aquest fet a l’ajuntament, tot i que el més freqüent és que la baixa es produeix automàticament quan una persona demana l’alta al Padró Municipal d’Habitants d’un municipi diferent a Montferri. No obstant, aquesta persona pot comunicar a l’ajuntament la seva intenció de traslladar la residència a un altre municipi o a l’estranger.  

L’ajuntament es reserva la potestat d’iniciar d’ofici un expedient de baixa per inscripció indeguda quan s’acrediti que una persona en situació d’alta al Padró Municipal d’Habitants en realitat no resideix al municipi.

Canvi de domicili:
Qualsevol persona que canviï de domicili dins d’un mateix municipi haurà de comunicar-ho a l’ajuntament. No es produirà un canvi de domicili, a aquests efectes, quan el nou domicili es trobi en un municipi diferent a Montferri.     

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol ciutadà o ciutadana.   

Quin cost té?
El tràmit és gratuït. 

Quina documentació cal aportar?

 1. Imprès degudament complimentat.
  1. Per a l’alta o canvi de domicili: FULLINSCRIPCIOPADRONAL
  2. Per a la baixa: INSTANCIAGENERAL 
 2. Document d’Identitat VIGENT de la persona sol·licitant: DNI, Targeta d’Identitat d’Estranger o Passaport. Les persones de la Unió Europea podran presentar el document d’identitat del seu país i el certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers, si en disposen. Només s’acceptarà el document d’identitat caducat si aquest ha caducat durant els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. En cas de pèrdua o robatori caldrà presentar una denúncia acompanyada amb la sol·licitud de renovació o cita prèvia i altre document que acrediti la identitat. Per als menors de 14 anys que no disposin de document d’identitat caldrà presentar o bé el llibre de família o bé un certificat de naixement.
 3. En el cas que es tracti d’una alta o un canvi de domicili caldrà, a més, acreditació del domicili de residència. Aquesta acreditació podrà ser:
  1. Escriptura de propietat de la finca o contracte de compra-venta, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària (original).
  2. Contracte de lloguer vigent on la pesona sol·licitant consti com a arrendatària (original).
  3. Contracte o factures de subministrament (aigua, electricitat, etc) a nom de la persona sol·licitant (original).
  4. Autorització signada per la persona propietària o titular del contracte de lloguer de l’habitatge (original). En aquest cas es comprovarà la titularitat de l’habitatge. AUTORITZACIÓ
 4. En el cas que es tracti d’una baixa caldrà, a més:
  1. Certificat de defunció expedida pel Registre Civil o bé Llibre de família on consti la defunció, en cas de defunció.
  2. Volant del Padró Municipal d’Habitants on consti una alta amb data posterior al darrer moviment inscrit al Padró Municipal d’Habitants de Montferri, en cas de trasllat de domicili a un altre municipi.
  3. Certificat del Consolat d’Espanya on consti el país destí, en cas de trasllat de domicili d’una persona amb nacionalitat espanyola a l’estranger.  
 5. Altres documents:
  1. Per a l’alta de menors que resideixin amb un sol progenitor caldrà autorització de l’altre progenitor per poder realitzar el tràmit o bé resolució judicial de la custòdia del menor o bé declaració responsable del progenitor que pretén la inscripció (en cas que sigui impossible qualsevol de les opcions anteriors). AUTORITZACIÓ

Termini de resolució:
El termini legal de resolució és de 3 mesos. Finalitzat el termini de resolució l’efecte del silenci administratiu serà POSITIU. 

Darrera actualització – 10/03/2017