CONVOCATÒRIA | PLE EXTRAORDINARI

Us informem que avui, 10 de novembre, a les 18.30 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Proposta d’aprovació inicial del Projecte constructiu d’un pou d’abastament d’aigua potable a l’Alzineta (TM MONTFERRI) Fase 3. Nova conducció per impulsió a dipòsit existent. 

2. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montferri i l’ajuntament de Rodonyà per les despeses extraordinàries de neteja de l’escola pel curs 2020-2021.  

3. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Rodonyà i l’Ajuntament de Montferri per autoritzar el subministrament d’aigua a les parcel·les de la Urbanització l’Alzineta que pertanyen al municipi de Rodonyà.  

4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Rodonyà i l’Ajuntament de Montferri per al subministrament d’aigua a la Urbanització l’Alzineta. 

5. Proposta d’acord de suspensió de la tramitació de licències en sòl no urbanitzabe relacionades amb la implantació i/o ampliació d’instal·lacions de producció d’energia de fonts renovables i l’estesa de línies aèries d’interconnexió. 

6. Proposta d’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Montferri. 

7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del pressupost vigent mitjançant suplement de crèdit 5/2020. 

8. Dació de compte al Ple de l’informe del seguiment de les mesures contingudes al Pla Econòmic Financer per l’any 2019.

9. Dació de compte de l’informe del cost efectiu del servei de l’Ajuntament de Montferri.

A més, caldrà tenir en compte les mesures d’higiène i de seguretat següents:

  • Respectar l’aforament de la sala. 
  • Respectar la distància mínima de seguretat.
  • Ús de mascareta.