AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Tota la informació del municipi al teu abast

PLE EXTRAORDINARI | Us informem que avui, 26 de maig, a les 18.30 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

1. Part resolutiva:

1.1. Proposta d’acord increment retributiu art. 3 Reial Decret 2/2020, de 21 de gener, pel què s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

1.2. Proposta d’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montferri i Bràfim per error material.

1.3. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montferri i Masllorenç.

1.4. Proposta de ratificació del Decret núm. 2020-0000123 ‘Resolució d’aprovació inicial del Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Montferri’.

1.5. Proposta de Prórroga del Conveni de Cooperació Interadministrativa amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp pel servei d’assistència i assessorament en matèria de turisme, anualitat 2020.

1.6. Proposta d’aprovació del Conveni regulador de la delegació de facultats de l’entitat urbanística col·laboradora ‘La Planeta’ a favor de la Diputació de Tarragona.

1.7. Proposta de dació de compte de l’informe resum anual del resultat del control intern corresponent a l’any 2019.

1.8. Proposta de dació de compte al Ple de l’informe trimestral corresponent al període mig de pagament i l’execució trimestral 1T 2020.

1.9. Proposta de dació de compte al Ple dels Decrets núm. 2020-0000103, 2020-0000105, 2020-0000112, 2020-0000119 i 2020-0000128.

1.10. Proposta de dació de compte al Ple del Decret núm. 2020-0000145 d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Montferri, per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del Pla d’Acció: Centres Educatiys en Línia.

A més, caldrà tenir en compte les mesures d’higiène i de seguretat següents:

  • Respectar l’aforament total de 15 persones a la sala (incloent-hi els membres del Ple).
  • Respectar la distància mínima de seguretat.
  • Ús de mascareta.
  • Qualsevol altra mesura inclosa en la Fase 2 de desconfinament.

ENQUESTA | CASAL D’ESTIU

Us informem que l’Ajuntament de Montferri ha decidit fer una enquesta abans d’organitzar el Casal d’Estiu a Montferri per tal de valorar la seva viabilitat. L’enquesta es podrà contestar fins el proper dia 30 de maig de 2020.

Empleneu l’Enquesta, Aquí !

Gràcies per la vostra col·laboració !

INFORMACIÓ D’INTERÈS | Us informem que, des de dilluns, ja està oberta la plaça de la rectoria.

No obstant, us recordem que cal seguir amb les mesures higièniques i de seguretat i respectar la distància de 2m. Gràcies !

AJUT EXTRAORDINARI HABITATGE | Us informem que el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha obert el període per sol·licitar un ajut extraordinari per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Aquest ajut té la finalitat d’ajudar en els següent supòsits:

· Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer, tant en els supòsits de deute actual de lloguer, com en el cas del pagament de lloguer amb dificultats.
· Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits.

Podran beneficiar-se d’aquest ajut les persones que disposin d’un contracte de lloguer, que sigui del seu habitatge habitual o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar, que es trobin amb situació de vulnerabilitat a causa del COVID-19 a conseqüència de:

· Haver passat a estar en situació d’atur.
· Li hagin fet un ERTO.
· Hagi vist reduïda la seva jornada de treball per motius de cures.
· Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Aquest ajut, que serà d’un màxim de 500.-euros, s’ha de realitzar de manera telemàtica mitjançant la web http://ves.cat/euaz i el termini de presentació finalitza el 30 de setembre. Les sol·licituds es resoldran seguint un ordre d’entrada al registre, amb la documentacó completa i correcte, fins a l’exhauriment de la doctació pressupostària.

A més, recordem que també s’ha obert el termini per a l’Ajut ordinari per al pagament del lloguer (MITMA 2020). Aquest és un ajut ordinari per al pagament del lloguer de l’any 2020, de l’habitatge habitual, per a llogaters amb rendes baixes, i té com a finalitat ajudar al pagament del lloguer anual i no està vinculada a cap supòsit relacionat amb el COVID-19. També s’ha de presentar telemàticament a través de la web http://web.gencat.cat/es/tramits. I aquest ajut es resoldran en règim de concurrència competitiva, és a dir, sense importar l’ordre de presentació de la sol·licitud, i el termini finalitza el 3 de juliol.

A més, el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya també ha elaborat una guía amb el recull de les mesures que s’han adoptat en matèria d’habitatge davant l’emergència sanitària provocada pel COVID-19

Page 1 of 68