NOTA INFORMATIVA:

Amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de residus voluminosos, que fins ara hem prestat a través de la deixalleria mòbil, el proper 16 de febrer del 2018 realitzarem una prova pilot de recollida d’aquests residus amb el sistema porta a porta. En funció dels resultats que s’obtinguin i de la satisfacció dels usuaris es valorarà la possibilitat d’establir la recollida porta a porta de residus voluminosos com el sistema de recollida habitual. 

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

Per a la correcta recollida dels residus voluminosos s’instal·larà, durant els dies assenyalats al calendari, una caixa blava. Cal tenir en compte, però, que els dies marcats en negre la caixa s’ubicarà al municipi, concretament a l’esplanada del Carrer dels Camps i els dies marcats en gris la caixa s’ubicarà a la Urb. l’Alzineta, concretament a l’esplanada del Carrer Assutzena just al costat de l’oficina de la Comunitat de Veïns.

Els residus voluminosos que es poden reciclar a través d’aquesta caixa blava són: plàstics, ferralla i metalls, vidre pla o armat, mobles, matalassos i fustes. Cal evitar que els residus es trenquin, per tal que puguin ser reciclats adequadament. Els liquids s’hauran de dipositar a la caixa en ampolles o bidons ben tancats fins a un màxim de 3 litres i caldrà indicar el nom del material en cas que es tracti de productes perillosos que no es puguin identificar a simple vista. Pel què fa als fluorescents, piles, aparells elèctrics, etc. es recomana el seu reciclatge a través dels seus punts de venta. Els medicaments s’han de reciclar a través dels contenidors ubicats a les farmàcies (punt SIGRE) i les xeringues i demés residus sanitaris a través dels contenidors ubicats als hospitals o als centres mèdics. Els envasos de fitosanitàris també s’hauran de dipositar en contenidors especials ubicats als punts de venta d’aquests productes (punt SIGFITO) com poden ser cooperatives, empreses distribuidores, etc. Les reuines i l’amiant son materials que caldrà reciclar a través d’un gestor autoritzat. I finalment, cal informar que les indústries i els professionals no poden utilitzar aquest servei de recollida.

Per qualsevol aclariment o dubte podeu posar-vos en contacte amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp o bé amb l’Ajuntament de Montferri.