Comunicació que es fa a l’Ajuntament una vegada finalitzades les obres i abans de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions que s’indiquen:

 1. Nova planta.
 2. Ampliacions.
 3. Canvi d’ús.
 4. Gran reforma o rehabilitació que comporti interrupció de la seva utilització i ocupació.

L’objectiu d’aquesta comunicació és vertificar que les obres executades s’adeqüen a la llicència d’obres atorgada. Per tant, s’ha de sol·licitar durant el mes següent a la finalització de les obres.

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament. 

Qui ho pot demanar?
Qualsevol particular o empresa que hagi obtingut prèviament una llicència d’obres. 

Quin cost té?
S’ha de pagar una taxa de 100,00 € tal com es preveu a l’Ordença Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Quina documentació cal aportar?

 1. Certificat final d’obra i d’habitabilitat (original).
 2. Certificat del tècnic redactor del projecte conforme els fonaments realitzats s’adapten al projecte d’obres atorgat. En el cas que no s’adaptin, caldrà aportar plànols visats dels fonaments realitzats (original). 
 3. Certificat tècnic o butlletí de final d’obra que garanteixi la correcta execució del projecte de telecomunicacions, segellat per la Generalitat de Catalunya (original).
 4. Certificat de l’abocador on s’especifiqui la quantitat de terres i runes abocades (original).
 5. Plànol o plànols “as built” degudament acotats (original).
 6. Documentació acreditativa d’haver-se realitzat i lliurat als nous propietaris el Llibre de l’edifici, signat degudament per tècnic i promotor (original).
 7. Sol·licitud de baixa del provisional  d’obra (original).
 8. Fitxa de característiques per acreditar el cost real de l’obra (original).
 9. En cas que es tracti d’instal·lacions de plaques solars es requerirà, a més:
  1. Certificat tècnic de posta en marxa de la instal·lació de plaques solars (original).
  2. Contracte de manteniment de la instal·lació de plaques solars per un mínim de 3 anys (original).

Per a realitzar qualsevol gestió serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Termini de resolució:
El termini és d’un mes. Finalitzat el termini de resolució, l’efecte del silenci administratiu serà NEGATIU.

Observacions:
En la visita d’inspecció es comprovarà:

 1. La millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes situades dins de la zona d’influència de la finca.
 2. La correcta reposició de la vorera.
 3. La correcta execució de la rasa de connexió al clavegueram i l’aigua.
 4. La correcta numeració del portal d’acord la llicència atorgada.

Darrera actualització – 14/03/2017