La Cèdula d’habitabilitat és el document específic en virtud del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions establertes a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i al decret d’habitabilitat que li pertoqui i, per tant, és apte per ser destinat a residència humana i permanent.

La cèdula ha d’especificar la superfície útil de l’ahitatge i les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emisió. A més, és imprescindible tenir aquesta cèdula per a qualsevol transmissió, venda, lloguer o cessió d’ús, així com també per a poder-se donar d’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas. La cèdula caduca als 15 anys de ser atorgada i, un cop caducada, és obligat sol·licitar-ne una de nova.

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual o de forma presencial a les dependències dels serveis territorials de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. 

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona o empresa que hagi comunicat la primera utilització i ocupació.

Quin cost té?
Caldrà consultar a la web de la Secretaria d’Habitatge el cost d’aquest tràmit. 

Quina documentació cal aportar?

  1. Llicència d’obres o document equivalent.
  2. Certificat final d’obra i d’habitabilitat signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu on s’acrediti que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat objectiva exigit per a poder atorgar aquesta cèdula (original). 
  3. Certificat del compliment del Programa de Control de Qualitat (original). 
  4. Llicència municipal de Primera Ocupació o acreditació de la seva sol·licitud (fotocòpia).

Observacions:
Per a tramitar una cèdula d’habitabilitat de segona i successives ocupacions (per als habitatges usats o preexistents) caldrà que un tècnic faci la sol·lciitud i s’encarregui de certificar l’habitabilitat de l’habitatge per mitjà d’un certificat d’habitabilitat que haurà d’anar visat pel col·legi professional corresponent en el qual s’expressi que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat objectiva exigit per poder-se atorgar la cèdula d’habitabilitat.  

Darrera actualització – 14/03/2017