Els tràmits que s¡inclouen en aquest àmbit són els següents:

 1. Comunicacions d’obres 
  1. Comunicació prèvia d’obres
  2. Comunicació prèvia d’obres de reforma i adequació de locals i instal·lació d’antenes de telefonia
  3. Comunicació prèvia d’obres de serveis i instal·lacions 
 2. Llicències d’obres
  1. Llicències d’obres majors
  2. Llicències d’obres menors
  3. Llicències d’obres menors de serveis i instal·lacions
 3. Altres llicències, comunicacions i autoritzacions
  1. Comunicació de primera utilització i ocupació
  2. Llicència de parcel·lació
  3. Llicència de divisió horitzontal
 4. Pagaments, excepcions i bonificacions
  1. Pagament de la taxa per serveis urbanístics i/o fiances
  2. Sol·licitud de devolució de fiances
  3. Pagament de la taxa per l’emissió d’informes, certificats i altres documents del servei d’urbanisme
 5. Més tràmits
  1. Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d’esmena
  2. Informes i certificats del servei d’urbanisme
  3. Informació sobre llicències i comunicacions prèvies d’obres
  4. Informe sobre la necessitat d’obtenció de llicència de primera utilització i ocupació
  5. Certificat d’eximència de llicència de parcel·lació
  6. Sol·licitud de declaració d’urgència per a l’ecxecució d’obres
  7. Sol·licitud de plànol del clavegueram
  8. Sol·licitud d’informe prèvi en matèria d’incendis