Sol·licitud que es fa a l’Ajuntament quan es vol ocupar la via pública, amb interrupció o no del trànsit, ja sigui per càrrega o descàrrega de materials o per altres situacions similars. 

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament, pel què caldrà presentar la següent sol·lcitud: INSTANCIAGENERAL
Les sol·licituds s’hauràn de presentar amb una antel·lació mínima de dos dies hàbils i només serà vàlida quan el sol·licitant rebi la confirmació de l’autorització.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona o empresa interessada.  

Quin cost té?
El tràmit és gratuït. 

Quina documentació cal aportar?
Per a realitzar aquest tràmit serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Termini de resolució:
En general, l’autorització es confirmarà en el termini mínim de dos dies hàbils. Tot i que el
 termini legal de resolució és de 3 mesos. Finalitzat el termini de resolució l’efecte del silenci administratiu serà NEGATIU. 

Observacions:
L’ajuntament podrà facilitar material (tanques i/o cons) per a la senyalització del tall del carrer. No obstant, caldrà que el titular de l’autorització adopti les mesures i les proteccions necessàries per garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública; prendre les garanties adequades per no deteriorar el paviment existent i col·locar les proteccions i el material apropiat a casa cas. Cal tenir en compte, també, que el titular de l’autorització es farà càrrec de les despeses dels desperfectes que es produeixin al paviment o a la instal·lació de la via pública i de la seva reparació. 

Darrera actualització – 08/03/2017