CONVOCATORIA | PLE ORDINARI

Us informem que avui, 29 de setembre, a les 19.30 h. tindrà lloc una nova sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de es actes anteriors.

2. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 4/2020.  

3. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2019. 

4. Donar compte del Decret número 2020-0000263. Resolució d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021.

5. Dació de compte de l’informe trimestral corresponent al Període Mig de Pagament i execució trimestral 2n. trimestre 2020.

6. Dació de compte de l’informe d’intervenció i del seguiment del Pla de Sanejament per a l’exercici 2019.

7. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 185 al núm. 279 de 2020.

8. Donar compte dels informes de secretaria intervenció amb objeccions.

9. Donar compte de diferents assumptes d’interès municipal.

10. Precs i Preguntes.

A més, caldrà tenir en compte les mesures d’higiène i de seguretat següents:

  • Respectar l’aforament de la sala. 
  • Respectar la distància mínima de seguretat.
  • Ús de mascareta.