PLE EXTRAORDINARI | Us informem que avui, 7 de novembre, a les 19.30 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

 1. Part Resolutiva:
  1. Ratificació de la urgència del Ple.
  2. Proposta de delegació de la competència de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de reintegrament d’ingressos per concessions administratives a la Diputació de Tarragona.
  3. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del Contracte d’obres per procediment obert i simplificat del “Projecte Constructiu d’un pou d’abastament d’aigua potable a l’Alzineta). Fase 1. Perforació del Pou.
  4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació dels articles 5 i 6 de l’Ordenança núm. 17 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la piscina municipal i instal·lacions esportives.
  5. Proposta d’aprovaciço provisional de l’Ordenança fiscal núm. 16 corresponent a la taxa per visites i utilització de material i espais públics.