AIGUA | Us informem d’algunes novetats a les factures d’aigua. A partir d’ara les factures d’aigua mostraran, si s’escau, si el consum d’aigua és conseqüència d’una lectura estimada i aquest fet es produirà en els següents casos:

  1. Quan el consum és conseqüència de l’aplicació d’un consum per estimació per quantitat fixa. En aquest cas, al rebut s’indicarà, automàticament, que es tracta d’una lectura estimada.
  2. Quan el consum és conseqüència de l’aplicació d’un consum per estimació per mitjana de consums anteriors. En aquest cas, al rebut s’indicarà, automàticament, que es tracta d’una lectura estimada.
  3. Quan s’introdueixi la lectura s’hagi introduït de forma manual amb indicació del tipus de lectura actual: lectura estimada, també es mostrarà que es tracta d’una lectura estimada.